CẬP NHẬT FILE ISO WINDOWS TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN

CẬP NHẬT FILE ISO WINDOWS TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN

Nguồn từ Cộng đồng PITVN (Professional IT Việt Nam)

Version Edition Download SHA1 Ghi Chú
Google Google OneDrive OneDrive
Windows 10
Version 2004
Build 19041.388
(July 2020)
Consumer (Home, Home SL, Edu, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 03F62F710CC16757F96CFD432A2749FAEC63BBC2 Fshare
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 7AD488290712220BB840B16183CE897084691AF3 Fshare
Business (Edu, Enterprise, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 64584EEC9515D7D769925CB096626CC6B75D3B61 Fshare
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 0598013096917CE76C066659F4BC966E03FF43F2 Fshare
Win Server 2004 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit E6E18EC2EE5E6B42C04B9F3207BAC2DD2F887F7F
Windows 10
Version 2004
Build 19041.329
(June 2020)
Consumer (Home, Home SL, Edu, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit C5992890401FE800609AAA05DD7290BBA0FD447D
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 750FA3570F78AC1D92F25B57E3CBACB7E06D058D
Business (Edu, Enterprise, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 04B3FAADEBD3629C53A3BBFFF6148D7B71AB3C3C
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 9D0FAE84DDE1D2503CFA76E7F00B6716309CF9D2
Win Server 2004 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 280F016A14DA52CA8D41DE1090E4E2DF61138386
Windows 10
Version 2004
Build 19041.264
Consumer (Home, Home SL, Edu, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 71A288FEBD984839B575EFB3BD9BC9AB7471B604
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 7EA6827131B176442C4F9FB007DF95D0B149F6B2
Business (Edu, Enterprise, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 8DDA7EFEE1ABCC08A73EA48BA0E65290C09CBF4B
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 1AC6E3E7AFC9127636644FD3E548AC709D188CCD
IoT Enterprise 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 82737938B9BFFCB25236F5F9D7D9CF1D7D7A0F08
Win Server 2004 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit EA46058474E3A28235E71567A13B0D9AC87F4F39
Windows 10
version 1909
Build 18363.959
(July 2020)
Consumer (Home, Home SL, Edu, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit EF31E8CC8A6187867B692A1DE1AFD275DCF371BC Fshare
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 840038BFCD3D8EE8FF3F5C2C1200FAC50D3E36ED Fshare
Business (Edu, Enterprise, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 246D8F7B2028728D15186975C2199B2F9A6CA999 Fshare
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 6057D75A72ABA75F26F87B632FDF0176B4521BBB Fshare
Windows 10
version 1909
Build 18363.778
Consumer (Home, Home SL, Edu, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit D39F3A336EBF64AA12827E6CC50DDA6CFF28A32D
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 9716DF035BD8957CD18A4254AEFE0C464F405F76
Business (Edu, Enterprise, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 83AF08DE5311EE7B405BB66B4F1C574492CF3EC2
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit E757B609CBC1A07B381BCF970FF0EEB85559EE02
Windows 10
version 1903
build 18362.295
Consumer (Home, Home SL, Edu, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit BD337317905E10AFEF797CCA0E55459CEC0988FD
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit E6F51628904D7C576CF5DCE9C5FDD0783E532727
Business (Edu, Enterprise, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 440C2D5D3861E1BDE40ED31024E320939D8A6BA1
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 7BE29489664BE379C9F8560EC19404A0EE9B39E9
Windows 10
LTSC 2019
Version 1809
17763.316 (2019-03-15)
64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 615A77ECD40E82D5D69DC9DA5C6A6E1265F88E28
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 88AF607F1E752761577D21F2B7AA98692809BF66
Windows 10
LTSC 2019
Version 1809
17763.1
64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 0B8476EFF31F957590ADE6FE671F16161037D3F6
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit A935986F5A84AF94FCE423C0A6BDD2F743E5B92D
Windows 10
version 1809
build 17763.615
Consumer (Home, Home SL, Edu, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 196650395E0B0930D37C1F6202D8C1250ECA32B6
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 86E2FF1707233514C36AA5A399602662775274FF
Business (Edu, Enterprise, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 40AC0F70374714A4FCDDDFA35D00532D8DA24AC4
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 8710DBFBBE1AF03A9C2450A0C60F2652BCF9C075
Windows 10
version 1803
build 17134.228
Consumer (Home, Home SL, Edu, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 349C43FC744EF45D2CF85E7BEF4131373216525D
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit CA7861C6A41C0F377F1D7C64EB6C59FDED843D8A
Business (Edu, Enterprise, Pro, Pro Edu, Pro Worksations) 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 2B15EFD7926AB9DB9181CD7B599452CCCC3774DE
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 533545AA095AA18824A9D1F81A95D8DB3E23E154
Windows 10
version 1607
build 14393.0
Single Language 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 1B96A03BB876798B5C0D5ED216F8932DE7B9567E
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 2509E8D2A2DC5C5D0C102BB29F9E8EC8083D8664
Multiple
(Pro + Home)
64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 99FD8082A609997AE97A514DCA22BECF20420891
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 5A4D2C953D884578A6ADB448BEE5753B80EC1CFA
Enterprise 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit F9FFEA3A40BF39CCDE105BB064E153343560D73E
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 89E415FEC5F4ED23D96CB543D3CEA838F57A10A0
Enterprise 2016
LTSB
64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 031ED6ACDC47B8F582C781B039F501D83997A1CF
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 45E72D02FF17125C699558719EB946D8E140C9CC
Education 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit EEE7C0E49C71533883B205DCAE0C82C75CD4B4AD
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 816153EE450FF07600EBC4266D60687FD0939AEA
Windows 8.1
with Update 3
Single Language 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 2A37359EA12E43BC3F41004D67904F2DA77948DD
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit EDE9378D0749602BD9B483F0460302F30CE4058A
Pro + Home 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Pro VL 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
Enterprise 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
Embedded Industry
Pro
64-bit 64-bit 64-bit 64-bit DCD10322CB20A98D40ED558BB15CADB025DF98C9
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit B30DAAC72EC94352D3CE8544DC6FDA83E017A33D
Embedded Industry
Enterprise
64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 8815ADCB942302D02484469F6EE1FAB477BB19E3
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 54B5472A393AB0059455F90D1DDC48A47E87A3DD
Windows 8 Pro + Home 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
Pro VL 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
Enterprise 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656
Embedded Industry
Pro
64-bit 64-bit 64-bit 64-bit AD2D538501FC9A26CC1E2B92BE17E828A2EE09D0
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 54F5A13A26753BC1FEE87795CEF76C635A735D1F
Windows 7 SP1
final updates
(Đã có cập nhật
Khuyến nghị nên tải)
Home Premium MS 64bit 64-bit 64-bit 64-bit C15BB9873548BD4A69371BC7966560C13162128C
MS 32bit 32-bit 32-bit 32-bit 110674427B27F7216A95C4D659AE9F211C91FEFD
Professional MS 64bit 64-bit 64-bit 64-bit B3260CE8C339E13C4E6D327E1310B06C8E1402B0
MS 32bit 32-bit 32-bit 32-bit F1B6B81C6F6C7BAB91DCAF711502706468B3D09A
Ultimate MS 64bit 64-bit 64-bit 64-bit 7CC76B0015220DE956328FB934D61B710A94293D
MS 32bit 32-bit 32-bit 32-bit 6F8791FBB4E883FF96B7FFC202640B0A8053D122
ALL IN ONE 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 94A7A45E6F17F2B07D7CE764981EDE5FD74B9D35
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 394C85D0709982EA4E68CAE1914AB72769A295C1
Windows 7
with
Service Pack 1
(Chưa có update)
Thin PC 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit CC181653C1BAAF85337CDA069E35D0D94F99CCA9
Starter 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit E1653B111C4C6FD75B1BE8F9B4C9BCBB0B39B209
Home Basic 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 080EC1DE94B88B0F7E8D000690A4AAAA031E2719
Home Premium 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
Professional 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Ultimate 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Enterprise 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Windows Vista
with
Service Pack 2
Multiple 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit AAEE3C04533899F9F8C4AE0C4250EF5FAFBE29A3
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 25AD9A776503E6A583BEC07879DBCC5DFD20CD6E
Business 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit A5B061685EF2BF1D72D6B15710266C3196321702
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 98C2FE41181C140F4CC8ED6245F5C788D4E21350
Enterprise 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit B1A450ABBE43D7843CA502964C1E8E3CC7DCBFC5
32-bit 32-bit 32-bit 32-bit C74C2A7A44179D48A7702E6AA321E48C4512D159
Windows XP Service Pack 2 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit CD9479E1DBAD7F26B8BDCF97E4AA71CBB8DE932B
Service Pack 3 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40

Bài viết này có ích cho bạn không?

Nhấp vào ngôi sao để đánh giá nhé bạn!

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá: 0

Không có đánh giá cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.