Office(R)Tool 1.7 - Công cụ tải, cài đặt và kích hoạt Office 2016 - 2019 - 2021

Office(R)Tool 1.9 – Công cụ tải, cài đặt và kích hoạt Office 2016 – 2019 – 2021

Tải về Office(R)Tool 1.9 là công cụ cài đặt và kích hoạt Office 2016Office 2019Office 2021. Office(R)Tool là tập lệnh CMD và Powershell hỗ trợ tải và cài đặt Microsoft Office các phiên bản 2016 – 2019 và 2021, đồng thời hỗ trợ kích hoạt Office.

Các tính năng

 • Scrub Office
 • Reset — Repair Office
 • Start Kms Activation
 • Show Current Activation Status
 • Convert Retail License To Volume License
 • Install Office From Online Install Package
 • Create Office Online Web-installer Package Setup File
 • Create Office Online Web-installer Language Pack Setup File
 • Download Office Offline Install Image
 • Download Office Offline Install Package
 • Install Office From Offline Install Package-image
 • Create Iso Image From Offline Install Package-image
 • Check For New Version
 • Download Latest Release
 • Enable Visual Ui[with Ltsc Logo]
 • Enable Visual Ui[with 365 Logo]
 • Disable Acquisition And Sending Of Telemetry Data
 • Change Office Update-path (switch Distribution Channel)

Tải về Office(R)Tool 1.9

Changes v1.9

new output — when having activation error.

Also change timeout to 8 sec.

The new output:

================== ACTIVATE OFFICE PRODUCTS ====================

Activating Office Professional Plus 2021
Activation fbdb3e18-a8ef-4fb3-9183-dffd60bd0984 failed [0xC004F074]
________________________________________________________________


Waiting for 8 seconds, press a key to continue ...

Tải về Office(R)Tool 1.7 

Video hướng dẫn sử dụng công cụ

https://www.youtube.com/watch?v=DpK5R_IOqgk

Những thay đổi chính

 • Giao diện thân thiện với người dùng
 • Cập nhật tệp Kích hoạt
 • Tự động tạo tệp thông tin gói
 • Hệ thống dò tìm tự động Arch. & Lang
 • Làm mới trực quan cho các kênh hiện tại & LTSC
 • Hỗ trợ đĩa ISO đa ngôn ngữ / kiến ​​trúc
 • Hỗ trợ Cài đặt Trực tuyến / Ngoại tuyến Bao gồm Tạo ISO
 • Hỗ trợ cài đặt từ thư mục ISO / Ngoại tuyến [¥ TÍNH NĂNG MỚI ¥]
 • Hỗ trợ Kích hoạt & Chuyển đổi cho các Sản phẩm Office, Bao gồm 365 & Trang chủ
 • Hỗ trợ tải xuống hình ảnh ngoại tuyến / Gói ngoại tuyến / Thiết lập trực tuyến [¥ TÍNH NĂNG MỚI ¥]
 • Đặc biệt Cảm ơn abbodi1406 về lời khuyên tập lệnh Inc. Tệp lõi VBS & Tập lệnh kích hoạt / DLL

Cách tải bản phát hành mới nhất

Phiên bản PowerShell

Tùy chọn A – Sao chép / Dán vào Bảng điều khiển PowerShell

Tùy chọn B – Lưu dưới dạng tệp [.PS1]. Và chạy lệnh này :: [powershell -noprofile -executionpolicy bypass -file “YOUR_FILE_HERE”]

<# Based on -- Using Powershell To Retrieve Latest Package Url From Github Releases #>
<# https://copdips.com/2019/12/Using-Powershell-to-retrieve-latest-package-url-from-github-releases.html #>
$url = 'https://github.com/DarkDinosaurEx/OfficeRTool/releases/latest'
$request = [System.Net.WebRequest]::Create($url)
$response = $request.GetResponse()
$realTagUrl = $response.ResponseUri.OriginalString
$version=$realTagUrl.split('/')[-1].Trim('v')
$fileName = "OfficeRTool.rar"
$realDownloadUrl = $realTagUrl.Replace('tag', 'download') + '/' + $fileName
$OutputFile = $env:USERPROFILE+'\desktop\'+$fileName
Invoke-WebRequest -Uri $realDownloadUrl -OutFile $OutputFile
[Environment]::Exit(1)
[Environment]::Exit(1)

Wget Version

Lưu dưới dạng tệp [.cmd]. Chạy nó sau.

@cls
@echo off
>nul chcp 437
setlocal enabledelayedexpansion
title Office(R)Tool download tool

>nul fltmc || ( set "_=call "%~dpfx0" %*"
	powershell -nop -c start cmd -args '/d/x/r',$env:_ -verb runas || (
	mshta vbscript:execute^("createobject(""shell.application"").shellexecute(""cmd"",""/d/x/r "" &createobject(""WScript.Shell"").Environment(""PROCESS"")(""_""),,""runas"",1)(window.close)"^))|| (
	cls & echo:& echo Script elavation failed& pause)
	exit )

Set TAG=
set URI=
set OfficeRToolLink=
set Latest="%temp%\latest"
set wget="%windir%\wget.exe"
set "FileName=OfficeRTool.RAR"
set "GitHub=https://github.com/DarkDinosaurEx/OfficeRTool/releases"
set wget_url="https://raw.githubusercontent.com/DarkDinosaurEx/OfficeRTool/main/OfficeFixes/win_x32/wget.exe"
set "output_file=%USERPROFILE%\DESKTOP\%FileName%"
set URL="%GitHub%/latest"

if not exist %wget% (
	echo:
	echo Download Latest Wget file
	>nul bitsadmin /transfer debjob /download /priority normal %wget_url% %wget%
	if not exist %wget% goto :theEnd
)

if exist %Latest% del /q %Latest%
powershell -noprofile -executionpolicy bypass -command start '%wget:~1,-1%' -Wait -WindowStyle hidden -Args '--max-redirect=0 %url% --output-file=\"%Latest:~1,-1%\"'
if exist %Latest% for /f "tokens=2 delims= " %%$ in ('"type %Latest% | find /i "tag""') do set "URI=%%$"
if defined URI echo "%URI:~59%" | >nul findstr /r [0-9].[0-9] 			&& set "TAG=%URI:~59%"
if defined URI echo "%URI:~59%" | >nul findstr /r [0-9][0-9].[0-9][0-9] 	&& set "TAG=%URI:~59%"
if defined URI echo "%URI:~59%" | >nul findstr /r [0-9][0-9].[0-9] 		&& set "TAG=%URI:~59%"
if defined URI echo "%URI:~59%" | >nul findstr /r [0-9].[0-9][0-9] 		&& set "TAG=%URI:~59%"
if defined TAG set "OfficeRToolLink=%GitHub%/download/%tag%/%FileName%"
if defined OfficeRToolLink %wget% --quiet --no-check-certificate --content-disposition --output-document="%output_file%" "%OfficeRToolLink%"

:theEnd
echo:
if exist "%output_file%" (echo the download was successful.) else (echo the downloads have failed.)
echo:
pause
exit /b

 

LƯU Ý

Lưu ý : Tất cả các file download nếu có mật khẩu giải nén sẽ là baominh.tech hoặc sbz hoặc 123

"Các phần mềm tải về chỉ để dùng thử / giáo dục và phi thương mại." 
"Nếu bạn thích phần mềm này, vui lòng mua Giấy phép Chính hãng từ Trang web Chính thức."

Vui lòng tắt các công cụ chặn quảng cáo để có thể download được file từ trang download.baominh.tech.

Rất mong bạn thông cảm, quảng cáo là nguồn thu duy nhất của website để hoạt động, vì thế mong bạn thông cảm khi sử dụng website có quảng cáo.

Do website cập nhật rất nhiều phần mềm nên để tìm nhanh hãy gõ tên phần mềm hoặc nội dung cần tìm vào ô tìm kiếm để tìm nhanh hơn !

Hướng dẫn tải file dạng Torrent xem tại đây

Nếu link bị hỏng vui lòng để lại bình luận Admin sẽ fix link

Ngoài để giảm tải cho web baominh.tech Admin sẽ cập nhật các phần mềm tiện ích trên web https://phanmemmaytinh.net mong các bạn ủng hộ…

Nếu phẩn mềm nào đó thật hữu ích cho bạn hãy ủng hộ ly cafe nhá.

Thông tin ủng hộ nhấn vào đây

Nhận bản tin từ web để cập nhật các phần mềm mới nhất qua Email.

Để cập nhật thông tin các phần mềm mới nhất từ website.
Bài viết này có ích cho bạn không?

Nhấp vào ngôi sao để đánh giá nhé bạn!

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá: 0

Không có đánh giá cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

1 BÌNH LUẬN

Để lại bình luận